Verheggen Management & Consulting

Het doel van Verheggen Management en Consulting is een tevreden klant op basis van heldere afspraken en een resultaatgerichte aanpak rondom kernthema’s strategie, vastgoed en duurzaamheid. Samen met mijn opdrachtgever(s) en betrokken partijen zoek ik naar werkbare oplossingen waarbij verbinden, leren en toepassen centraal staan. Vooraf wordt een heldere procesaanpak geformuleerd op basis waarvan altijd duidelijk is wat er van mij verwacht wordt en welke resultaten behaald moeten worden. Maar ook is duidelijk hoe de bewaking op voortgang, financiën en risico’s plaatsvindt. Als volleerd vastgoedmanager bouw ik samen met opdrachtgevers aan een duurzame toekomst.

Vastgoed

Op dit moment komen veel nieuwe uitdagingen op ons af die vastgoedontwikkeling en vastgoedexploitatie in een totaal nieuw daglicht stellen. Duurzaamheid en circulariteit (circulaire economie) vragen om nieuwe verdienmodellen die bouwplannen en gebiedsontwikkeling wel haalbaar kunnen maken. De energietransitie vraagt om innovatieve oplossingen die uitsluitend gevonden kunnen worden als kennisontwikkeling en uitvoering op elkaar afgestemd worden. Hier doorheen loopt ook nog de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. Voor alle partijen is dit een grote uitdaging gelet op de grote omvang van de opgave vanuit een wijkaanpak en Omgevingswet. Dit zowel voor corporaties en beleggers als individuele huizenbezitters, gemeenten, instellingen en bedrijven. De opgave en de aanpak werkt niet alleen door in de manier waarop met elkaar naar oplossingen gezocht moet worden, maar ook in wat van eigen medewerkers en organisatie verwacht wordt. Verheggen Management & Consulting helpt u graag hierin een goede weg te vinden!

Voor wie?

Binnen Verheggen Management en Consulting voer ik opdrachten uit voor overheid (provincie, gemeenten), corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en bouwbranche, zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, met als kern/aandachtsgebieden strategie, vastgoed en duurzaamheid. Opdrachten liggen dan ook op het vlak van:

Bedrijfsstrategie en vastgoed

Wat is de rol van vastgoed in het licht van de strategie en doelstellingen van een onderneming? Welke eisen worden eraan gesteld?

Op welke manier veranderen eisen aan vastgoed ten gevolge van een nieuwe (strategische) koers van de onderneming?

Hoe wordt passend vastgoed ontwikkeld en gefinancierd?

Bedrijfsstrategie en duurzaamheid

Op welke wijze kan duurzaamheid een rol krijgen in de bedrijfsstrategie?

Wat betekent duurzaamheid voor mijn onderneming?

Hoe kan ik duurzaamheid gebruiken om verder te komen met mijn onderneming?

Ketensamenwerking binnen de vastgoedkolom

Hoe kan ik ketensamenwerking in zetten om mijn rendement te verbeteren?

Hoe creëer ik draagvlak voor ketensamenwerking bij mijn partners?

Welke gevolgen heeft ketensamenwerking voor mijn bedrijfscultuur en medewerkers?

Opgave en aanpak energietransitie

Wat betekent het klimaatakkoord voor mijn bedrijf?

Hoe kan ik verantwoorde stappen zetten binnen de energietransitie?

Hoe krijg ik mijn opgave in beeld?

Procesmanagement ten behoeve van vastgoed en duurzaamheidsambities

Hoe houd ik sturing op ontwikkelingen en exploitatie van mijn vastgoed?

Hoe stuur ik op mijn eigen duurzaamheidsopgave en ambities?

Wie heb ik daarbij nodig?

(Interim) management vastgoed

Wie kan tijdelijk de afdeling vastgoed aansturen?

Wie kan een afdeling vastgoed opbouwen die op haar toekomst voorbereid is?

Hoe krijgen we het innovatieve vermogen verbeterd ten aanzien van vastgoed(ontwikkeling) en medewerkers?

Programmamanagement gebiedsontwikkeling

Hoe krijgen we een haalbare gebiedsexploitatie?

Hoe sturen we op resultaten en voortgang met betrokken partijen?

Hoe stemmen we de communicatie met bewoners en potentiële bewoners af?

Wie verbindt belangen en partijen?

Workshops specifiek gericht op mijn expertise

Hoe krijg ik diepgang in het begrip duurzaamheid?

Hoe betrek ik medewerkers bij een nieuwe aanpak?

Hoe komen we tot een goede visie?

Omgevingswet en verduurzaming gemeentelijk bezit

Hoe bereiden we ons als gemeente voor op de nieuwe Omgevingswet?

Hoe krijgen wij daarbij een nieuwe aanpak en welke marsroute moet daarvoor gevolgd worden?

Welke relatie is er met de wijkaanpak vanuit het Klimaatakkoord?

Hoe vinden wij een concrete aanpak voor de verduurzaming van gemeentelijk bezit?